DEKLARATE E KOMITETIT EKZEKUTIV TE KOKSH

Tiranë, 6 Janar 2020

DEKLARATË PËR MEDIA

Komiteti Ekzekutiv i Komitetit Olimpik Kombëtar Shqiptar(KOKSH) sqaron opinionin publik dhe atë sportiv mbi qëndrimet dhe veprimet e z. Viron Bezhani, të cilat vetëm se kanë sjellë një situatë të pa precedentë duke përbaltur imazhin dhe reputacionin e KOKSH ndaj opinionit publik, partnerëve ndërkombëtarë dhe ata kombëtarë.

Komiteti Ekzekutiv i KOKSH distancohet kategorikisht nga deklaratat, qëndrimet dhe sulmet e z. Bezhani ndaj Komitetit Olimpik Ndërkombëtar (IOC).

Komiteti Ekzekutiv i KOKSH konfirmon se qëndrimet e z. Bezhani nuk janë qëndrimet e Komitetit Olimpik Kombëtar Shqiptar, por vetëm qëndrime personale të tij.

Komunikimi i IOC drejtuar Komitetit Ekzekutiv të KOKSH është komunikim dhe qëndrim zyrtar i IOC. Është e turpshme, aspak etike dhe profesionale të konsiderosh komunikimet e IOC si personale. (bashkëngjitur komunikimi i IOC drejtuar KE)

Komiteti Ekzekutiv dëshiron të sqarojë se ishte vetë z. Bezhani që në muajin Prill 2019 ka kërkuar ndërmjetësimin e IOC, ndërkohë që tashmë deklaron se IOC po ndërhyn në punët e brendshme KOKSH. (bashkengjitur 10 pikat e marrëveshjes Prill 2019)

IOC është autoriteti suprem i Lëvizjes Olimpike mbarëbotërore dhe të gjitha Komitetet Olimpike Kombëtare ndjekin dhe zbatojnë politikat dhe udhëzimet e tij.

Për KOKSH, IOC është partneri dhe financuesi kryesor në mbështetje të zhvillimit të Lëvizjes Olimpike në Shqipëri, mbështetësi kryesor në ndihmë të sportistëve, si dhe projekteve të ndryshme për zhvillimin e sportit në vendin tonë.

Përpjekjet e z. Bezhani kanë nisur fillimisht me tentativën e tij për të denigruar figurën e Sekretarit të Përgjithshëm me anë të së cilës pretendonte të merrte kompetencat ekzekutive të KOKSH në shkelje të plotë të Statutit të KOKSH dhe duke vijuar më pas sulmin ndaj shumicës së anëtarëve të Komitetit Ekzekutiv, duke mos respektuar demokracinë vendimmarrëse.   

Dënojmë dhe e konsiderojmë të ulët dhe aspak etike gjuhën e përdorur të z. Bezhani ndaj Anëtarëve të Komitetit Ekzekutiv duke na etiketuar si “bandë”. Deklarojmë se cdonjëri prej nesh ka integritetin dhe personalitetin moral e professional, dhe kurrsesi nuk mund të pranojmë një komunikim të tillë. Theksojmë se kontributi ynë në Komitetin Ekzekutiv të KOKSH është plotësisht mbi baza vullnetare dhe aspak e imponuar apo mbi baza interesi.

Komiteti Ekzekutiv i KOKSH, pretendimet e z. Bezhani  në lidhje me mbarimin e mandatit të disa prej anëtarëve të Komitetit Ekzekutiv dhe aq më tepër zëvendësimin me të tjerë, e konsideron të pa precedent, tërësisht e pa bazuar në Statut dhe Rregulloren e brendshme të KOKSH, ndërkohë që kjo e drejtë  i takon vetëm  Asamblesë së Përgjithshme të KOKSH.  

Me përgjegjshmëri të plotë dhe angazhim institucional konfirmojmë se Anëtarët e Komitetit Ekzekutiv të KOKSH nuk kanë ndryshuar, por janë të njëjtët që ka zgjedhur Asambleja e Përgjithshme e KOKSH e vitit 2017. Madje, konfirmojmë se jemi duke vazhduar angazhimet që na njeh e drejta e ushtrimit të funksioneve vullnetare në Komitetin Ekzekutiv të KOKSH, po ndjekim dhe monitorojmë situatën e pa precedent të krijuar nga z. Bezhani, si dhe jemi në komunikim të vazhdueshëm me anëtarët e Asamblesë së KOKSH dhe IOC për zgjidhjen e ngërcit të krijuar.

Deklarojmë me përgjegjshmëri morale dhe etike që Komiteti Ekzekutiv i KOKSH ka marrë vendime vetëm në interes të sportistëve dhe sportit në Shqipëri.

Komiteti Ekzekutiv i KOKSH

E vërteta e dokumentuar kundër pretendimeve të z. Bezhani

Të nderuar Sportistë,

I nderuar komunitet i sportit në tërësi dhe i gjithë publiku,

Në të gjithë amullinë e krijuar në lidhje me pretendimet e ngritura të z.Bezhani, administrata e KOKSH e ndjen përgjegjesi dhe obligim të informoj, sqarojë dhe qartësojë  publikisht nëpërmjet dokumentave përkatëse, si vijojnë, për të vërtetuar të kundërtën e pretendimeve të z.Bezhani.

Për Tatimin në Burim të Bursave Olimpike për Sportistë gjeni bashkëngjitur dokumentacionin si më poshtë:

 1. 1. Tabela përmbledhëse (Aneks 1)Aneks 1
 2. Ligji Nr.8438 datë 28/12/1998, “Për tatimin mbi të ardhurat”, i ndryshuar (marrë nga www.tatime.gov.al) (2 faqe, faqja e parë e Ligjit dhe faqja me nenin 8 “Të ardhura të përjashtuara”) (Aneks 2)Aneks 2
 3. KOKSH 2018 – Analizë veprime llogari, faqe 31/75, Programi i menaxhimit financiar të KOKSH, Financa 5, (pagesat e kryera në llogaritë bankare të sportistëve) (Aneks 3)Aneks 3
 4. KOKSH 2018 – Analizë veprime llogari, faqe 50/75, Programi i menaxhimit financiar të KOKSH, Financa 5, (pagesat e kryera në Drejtorinë e Tatimeve) (Aneks 4)Aneks 4
 5. Urdhër pagesat, Tatim i Mbajtur në Burim të vitit 2018 (sistemi tatimor) dhe përmbledhëse e financës KOKSH (ku përfshihen tatimet e Bursave Olimpike) si më poshtë: Aneks 5
 • Periudha Maj 2018, shuma 224,546 Lekë (Aneks 5 – 5/1)
 • Periudha Qershor 2018, shuma 339,689 Lekë (Aneks 5/2 – 5/3)
 • Periudha Tetor 2018, shuma 184,094 Lekë (Aneks 5/4 – 5/5)
 • Periudha Nëntor 2018, shuma 52,623 Lekë (Aneks 5/6 – 5/7)
 1. Pagesat e sportistëve për bursat Olimpike përkatësisht me urdhër transfertë ose çeqe (përfshirë statement bankare) si më poshtë:
 • Urdhër transfertat e bursave (11 copë, Aneks 6 – 6/10)Aneks 6 – referencë faqe 31/75 e Analizës veprime llogari- KOKSH 2018.
 • Çeqe të bursave (7 copë, Aneks 6a – 6a/3)Aneks 6a  – referencë faqe 31/75 e Analizës veprime llogari- KOKSH 2018.
 • Statement bankare (Aneks 6b – 6b/4)Aneks 6b
 1. Përmbledhëse e shpërndarjes së Bursës Olimpike nga Koordinatori i Projekteve për periudhat:
 • Bursa “PyeongChang 2018” periudha Nëntor 2017 – Shkurt 2018 (Aneks 7)Aneks 7
 • Bursa “Tokyo 2020” periudha Janar – Prill 2018 (Aneks 7/1)
 • Bursa “Tokyo 2020” periudha Maj – Gusht 2018 (Aneks 7/2)
 1. Raportet financiare së bashku me Evaluation Form për pagesat e kryera gjatë vitit 2018, për periudhat e mëposhtme:
 2. Bursa “PyeongChang 2018” periudha Nëntor 2017 – Shkurt 2018 (Aneks 8a – 8a/4)Aneks 8a
 3. Bursa “Tokyo 2020” periudha Janar – Prill 2018 (Aneks 8b – 8b/7)Aneks 8b
 4. Bursa “Tokyo 2020” periudha Maj – Gusht 2018 (Aneks 8c – 8c/9) Aneks 8c 

9.Miratimi i Bursave nga Solidariteti Olimpik si më poshtë: Aneks 9

a.Miratim i Bursave “PyeongChang 2018” (Aneks 9a -9a/1)

b.Miratim i Bursave “Tokyo 2020” (Aneks 9b – 9b/4)

 1. Raporte financiare së bashku me Evaluation Form,të cilat janë firmosur nga z.Bezhani, të periudhave të mëparshme (për referencë), tre raporte, si më poshtë:

a.Bursa Olimpike “Rio 2016” periudha Janar – Prill 2016 (Aneks 10a – 10a/5)Aneks 10a 

b.Bursa “PyeongChang 2018” periudha Mars – Qershor 2017 (Aneks 10b – 10b/4)Aneks 10b

c.Bursa “PyeongChang 2018” periudha Korrik – Tetor 2017 (Aneks 10c – 10c/4)Aneks 10c

11.Kontratat me sportistët, të cilat i ka firmosur z.Bezhani, si më poshtë:

a.Bursa “PyeongChang 2018”, 3 kontrata (Aneks 11a – 11a/8)Aneks 11a

b.Bursa “Tokyo 2020”, 8 kontrata (Aneks 11b – 11b/26)Aneks 11b

12.Modeli i raportimit nga Solidariteti Olimpik, ku parashikon edhe taksat qeveritare, në vendet ku aplikohet (Aneks 12 – 12/1)Aneks 12

13.Detyrimet në kohë reale (nxjerrë nga sistemi i tatimeve, datë 18/10/2019 (Aneks 13)Aneks 13 

Në lidhje me pretendimet e z.Bezhani për pagesën e punonjësve gjeni bashkëngjitur:

14.Proçes verbalin e mbledhjes së Komitetit Ekzekutiv të datës 25 Janar 2018, miratuar dhe firmosur nga z.Bezhani,  (Vendimi 5 dhe 6)(Aneks 14 – 14/4) Aneks 14

15.Llogaritja nga financa e KOKSH, e pagës shtesë të punonjësve (Aneks 15 – 15/1)Aneks 15

16.Listëpagesa të kryera gjatë vitit 2018, Janar – Dhjetor 2018, ku ka firmosur edhe vetë z.Bezhani, (për honorare, pagesa shtesë) (Aneks 16 – 16/23)Aneks 16 

17.KOKSH 2018 – Analizë veprime llogari, faqe 51/75, Programi i menaxhimit financiar të KOKSH, Financa 5, (pagat e personelit të KOKSH) (Aneks 17)Aneks 17 

18.Udhëzimin e përbashkët të MF dhe MAS “Për mënyrën e përdorimit të fondit”Grand/transfertë korrente e brendshme” për Federatat Sportive dhe Komitetin Olimpik Shqiptar”, nga i cili paguhen vetëm 4 (katër) punonjës. Punonjësit e tjerë paguhen nga fondi i KOKSH. (Aneks 18 – 18/3)Aneks 18 

Në lidhje me pretendimet për blerje pajisje, gjeni bashkëngjitur:

19.Raportin financiar dhe aplikimin për Aktivitete Speciale të COE (support and upgrade NOC IT Equipment), realizuar nga KOKSH për periudhën 2017 – 2018 në lidhje me pajisjet elektronike të blera për përmirësimin dhe pasqyrimin e punës së KOKSH, të firmosur nga vetë z.Bezhani. (Aneks 19 – 19/3) Aneks 19

Në lidhje me pretendimet për blerjen me kartën e debitit të KOKSH gjeni bashkëngjitur:

20.Tabelën e detajuar të përdorimit të kartës së KOKSH (format A3, Aneks 20 – 20/3)Aneks 20

Referuar kësaj tabele sipas indeksit numëror, bashkëngjitur janë të gjitha faturat justifikuese për shpenzimin e bërë. Meqenëse shpenzimi është bërë me kartën e KOKSH, referenca është vendosur me kodin K1 – K105.

Ju informojmë se për çdo projekt, që financohet nga CIO (Komiteti Olimpik Ndërkombëtar) dhe COE (Komiteti Olimpik Europian), bëhet nga KOKSH raport financiar dhe teknik. Sikurse mund të shikoni në Raportet Financiare të Aktiviteteve të KOKSH, të bashkëngjitura, ato janë krejtësisht të detajuara.

21.Gjithashtu sqarojmë se fondet e KOKSH (financime të CIO dhe COE) auditohen nga Solidariteti Olimpik. Auditimi i fundit është bërë në vitin 2016. Gjeni bashkëngjitur shkresën konfidenciale nga shefja e Financës së Solidaritetit Olimpik. (Aneks 21)Aneks 21

22.Veprimtaria financiare e KOKSH, auditohet çdo vit, nga auditues të jashtëm. Bashkëngjitur gjeni Raportet e auditimit nga shoqëria “Lireng Auditing”, për vitet:      

 • Raport auditimi i pasqyrave financiare të vitit 2016 (Aneks 22a – 22a/4)Aneks 22a
 • Raport auditimi i pasqyrave financiare të vitit 2017 (Aneks 22b – 22b/2)Aneks 22b
 • Raport auditimi i pasqyrave financiare të vitit 2018 (Aneks 22c – 22c/30)Aneks 22c

Raporti i auditimit të pasqyrave financiare të vitit 2018 është miratuar në datë 21 Shtator 2019, nga Asambleja vjetore e KOKSH.

23.Pavarësisht pretendimeve të z.Bezhani, ju informojmë se të gjitha dokumentat i janë vënë në dispozicion. Pretendimet z.Bezhani i ka paraqitur edhe në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë, e cila i ka quajtur të pabazuara në ligj. Gjeni bashkëngjitur Vendimin e Gjykatës. (Aneks 23 -23/4)Aneks 23  

KOKSH mbetet i hapur për çdo sqarim që mund të kërkohet.

 

Sekretar i Përgjithshëm                                                                  

Stavri BELLO         

 

 

Shtyhen Lojerat Olimpike “Tokyo 2020”

Lojërat Olimpike dhe Paralimpike “Tokyo 2020” janë shtyrë deri në vitin e ardhshëm për shkak të pandemisë në mbarë botën koronavirus.

Ngjarja me e madhe sportive në botë, që do të fillonte në 24 korrik, tani do të zhvillohet “jo më vonë se vera 2021”.

Presidenti i Komitetit Olimpik Ndërkombëtar (IOC), Thomas Bach dhe Kryeministri i Japonisë, Abe Shinzo, zhvilluan një konferencë këtë mëngjes për të diskutuar situatën që ndryshon vazhdimisht në lidhje me COVID-19 dhe Lojërat Olimpike Tokio 2020.

Atyre iu bashkua Mori Yoshiro, Presidenti i Komitetit Organizativ Tokio 2020; Ministri Olimpik, Hashimoto Seiko; guvernatori i Tokios, Koike Yuriko; kryetari i Komisionit të Koordinimit të IOC, John Coates; Drejtori i Përgjithshëm i IOC, Christophe De Kepper; dhe Drejtori Ekzekutiv i Lojrave Olimpike të IOC, Christophe Dubi.

Presidenti Bach dhe Kryeministri Abe shprehën shqetësimin e tyre të përbashkët për pandeminë në mbarë botën COVID-19 dhe çfarë po bën në jetën e njerëzve dhe ndikimin domethënës që ai ka në përgatitjet globale të sportistëve për Lojërat.

Në një takim shumë miqësor dhe konstruktiv, të dy udhëheqësit vlerësuan punën e Komitetit Organizativ Tokio 2020 dhe vunë në dukje përparimin e madh që po bëhet në Japoni për të luftuar kundër COVID-19.

Përhapja e paparë dhe e paparashikueshme e shpërthimit ka parë që situata në pjesën tjetër të botës është përkeqësuar. Dje, Drejtori i Përgjithshëm i Organizatës Botërore të Shëndetit (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, tha se pandemia COVID-19 është “duke u përshpejtuar”. Ka më shumë se 375,000 raste të regjistruara tani në të gjithë botën dhe pothuajse në çdo vend, dhe numri i tyre po rritet me orë.

Në rrethanat e tanishme dhe bazuar në informacionin e dhënë nga WHO sot, Presidenti i IOC dhe Kryeministri i Japonisë kanë konkluduar se Lojërat e Olimpiadës XXXII në Tokio duhet të rishikohen në një datë përtej vitit 2020, por jo më vonë se vera 2021, për të ruajtur shëndetin e sportistëve, të gjithë të përfshirë në Lojërat Olimpike dhe komunitetin ndërkombëtar.

Udhëheqësit ranë dakord se Lojërat Olimpike në Tokio mund të qëndrojnë si një fener shprese për botën gjatë këtyre kohërave të trazuara dhe se flaka Olimpike mund të bëhet drita në fund të tunelit në të cilin bota e gjen veten aktualisht. Prandaj, u ra dakord që flaka Olimpike të qëndrojë në Japoni. Gjithashtu u ra dakord që Lojërat të mbajnë emrin Lojërat Olimpike dhe Paralimpike Tokio 2020.

REZOLUTË E ASAMBLESË SË PËRGJITHSHME TË 22-të E JASHTËZAKONSHME E KOMITETIT OLIMPIK KOMBËTAR SHQIPTAR

Miratuar , sot me datë 9 shkurt 2020, në perfundim të mbledhjes së Asamblesë me 45 vota pro dhe 3 kundër

“Pas rekomandimeve të IOC / EOC, të gjitha palët pranuan që misioni kryesor i KOKSH tani është: të përqendrohet në përgatitjen e Delegacionit për pjesëmarrje në Lojërat Olimpike Tokio 2020. Prandaj, është rënë dakord për të ruajtur status quo-në e anëtarëve të zgjedhur aktual të Komitetit Ekzekutiv deri pas Lojërave Olimpike në Tokio kur zgjedhjet do të zhvillohen sipas ciklit të rregullt zgjedhor.

Megjithatë, ndërkohë, është rënë dakord që të gjithë anëtarët e Komitetit Ekzekutiv duhet të respektojnë kushtet e mëposhtme:

1. Nuk duhet të ketë pretendime ose deklarata të mëtejshme publike kundër njëri-tjetrit dhe çdo çështje duhet të trajtohet brenda organizatës nga organet drejtuese kompetente të KOKSH.

2. Organet drejtuese dhe hierarkia vendimmarrëse duhet të respektohen si më poshtë:

a. Asambleja e Përgjithshme si organi suprem vendimmarrës

b. Komiteti Ekzekutiv

Askush duke përfshirë Presidentin ose ndonjë zyrtar/anëtar tjetër i Komitetit Ekzekutiv nuk mund të marrë vendime individuale ose të njëanshme, dhe të gjitha vendimet e marra nga organet drejtuese të përmendura më lart duhet të respektohen.

3. Asnjë veprim tjetër ligjor nuk duhet të ndërmerret kundër njëri-tjetrit brenda Komitetit Ekzekutiv ose edhe kundër Sekretarit të Përgjithshëm.

4. Raportet financiare dhe të auditit të miratuara zyrtarisht nga Asambleja e Përgjithshme e fundit në Shtator 2019, nuk duhet t’i nënshtrohen ndonjë diskutimi të mëtejshëm. Sidoqoftë, rekomandimet e bëra nga auditi duhet të ndiqen dhe zbatohen.

5. Duhet të ndërmerren veprime të menjëhershme për të rihapur llogaritë bankare të KOKSH për të siguruar  funksionimin normal të tij.

6. Statuti do të ndryshojë pas Lojërave Olimpike nga një Komitet Teknik i përbërë prej përfaqësuesve të:

Asamblesë së Përgjithshme, Ministrisësë së Sporteve, Komiteti Olimpik Ndërkombëtar dhe Komitetit Olimpik Europian. Drafti përfundimtar do të miratohet nga IOC dhe do t’i paraqitet për votim Asamblesë së Përgjithshme.

Pas miratimit të Asamblesë, do të zhvillohen zgjedhjet e KOKSH në përputhje me Statutin.

Ky process do të përfundojë deri në fund të Dhjetorit 2020. 

Është rënë dakord reciprokisht që kushdo që do të shkelë ndonjë prej këtyre kushteve do të përjashtohet menjëherë me vendim përfundimtar të Asamblesë së Përgjithshme.”

KE vendos daten per Asamblene e Jashtezakonshme te KOKSH

Komiteti Ekzekutiv i KOKSH, referuar rekomandimit te Komitetit Olimpik Nderkometar (IOC) ne lidhje me situaten e krijuar ne KOKSH, mbas kerkeses se me shume se 2/3 e anetareve te asamblese, ka vendosur daten 9 Shkurt 2020 per mbajtjen e Asamblese se Jashtezakonshme te KOKSH.

Takim me Federatat mbi mundesine e ftesave per Tokyo 2020

Image may contain: 2 people, people sitting and indoor

KOKSH organizoi nje takim me Federatat Sportive te sporteve Olimpike ne listen e Komisionit Trepalesh, per mundesine e shperndarjes se ftesave per pjesemarrje ne Lojerat Olimpike “Tokyo 2020” duke perjashtuar ketu Atletiken dhe Notin te cilat perfitojne automatikisht ftesa nese nuk kualifikojne ndonje sportist.
Ne total jane 104 ftesa per 92 shtete ndersa jane 12 sporte ne vendin tone qe mund te perfitojne ndonje ftese.
Parimi kryesor eshte gjitheperfshirja ndersa qellimi kryesor eshte mundesia per pjesemarrje e sportisteve me te mire ne Lojerat Olimpike “Tokyo 2020”.

INFORMACION SQARUES PER ANETARET E KOKSH

INFORMACION SQARUES PER ANETARET E KOKSH

KOKSH si një organizatë që i përket Lëvizjes Olimpike botërore është tërësisht e angazhuar në përmbushje dhe zbatim të parimeve Universale të Qevrisjes së Mirë të Komitetit Olimpik Ndërkombëtar (IOC). Pavarësisht akuzave të pa baza dhe asnjëhere të argumentuara, si dhe aludimeve të ngritura në vijimësi të cilat thjesht cënojnë prishjen e imazhit dhe reputacionit të KOKSH, duke cënuar misionin dhe rolin e tij, në respekt të transparencës dhe duke mohuar cdo përbaltje jeni të lutur të gjeni bashkëngjitur dokumentacionin përkatës si vijon. Për cdo pikë më poshtë, do të gjeni bashkëngjitur dokumentacionin ose korrespondencën përkatëse.

BANKAT     

1-      Letër e z.Bezhani dërguar bankës Intesa Sanpaolo për bllokimin e llogarive bankare, pa autorizimin e Komitetit Ekzekutiv (Aneks 1)

2-     Letra shpjeguese e Intesa Sanpaolo Bank për të drejtat e firmave, referuar Statutit dhe Rregullores së Brendshme të KOKSH (Aneks 2)

3-     Përgjigje e z.Bezhani drejtuar Intesa Sanpaolo Bank duke mos pranuar argumentimin ligjor të kryer nga banka (Aneks 3)

4-     Përgjigje e Intesa Sanpaolo Bank ndaj email-it të z.Bezhani të datës 04/12/2018 (Aneks 4)

5-     Vendim i Komitetit Ekzekutiv për zhbllokimin e llogarive bankare (Vendim 44/2018)

6-     Korrespondenca e z.Bezhani me Raiffeisen Bank për bllokimin e llogarive 2019 (Aneks 6 dhe 6/1)

GJYKATA

7-     Vendim i Gjykatës së rrethit Gjyqësor Tiranë për pretendimet e z.Bezhani (Aneks 7)

SQARIM PER PAGAT

8-     Projekt buxheti për vitin 2019 (4,412,000 Lekë) (Aneks 8)

9-     Shkresa e MASR për fondet e vitit 2019, të çelura në shumën 4,000,000 lekë (Pra 412,000 Lekë më pak se kërkesa) (Aneks 9)

10-  Informacioni i KOKSH, në muajin Korrik 2019, për mungesë fondi page deri në përfundim të vitit (Aneks 10)

11-  Shkresa të KOKSH, në muajin Tetor 2019, për shtesë fondi page, për të plotësuar pagat dhe sigurimet e punonjësve për muajin Tetor dhe Nëntor 2019 (që paguhen respektivisht në Nëntor dhe Dhjetor) (Aneks 11 dhe 11/1)

12-  Përgjigja nga MASR për plotësimin e këtyre pagesave nga fondet e KOKSH dhe mbajtja parasysh e kësaj shume në buxhetin pasardhës (Aneks 12)

13-  Subvencioni administrativ, program i Solidaritetit Olimpik, në mbështetje të veprimtarisë së KOKSH (Aneks 13)

14-  Vendim i Komitetit Ekzekutiv për mbulimin nga fondet e KOKSH të pagave dhe sigurimeve të paplotësuara të punonjësve që paguhen me fondet e Buxhetit të Shtetit (Vendim84/2019)

Komiteti Olimpik Kombëtar Shqiptar