Mbledhjet e KE

Sot ne date 26.03.2018 ne ambjentet e KOKSH u mbajt mbledhja e radhes e Komitetit Ekzekutiv te KOKSH. Ne vijim te mbledhjes u morren vendimet e me poshteme sipas rendit te dites . 1. Mbi “Miratimin e procesverbalit te kaluar” – Me propozim te z. Ilir Gusho, Anetaret e KE vendosen qe jo vetem vendimet, […]

Statuti i KOKSH

   STATUTI I KOKSH                   Miratimi IOC 2013

Anetaret e Komitetit Ekzekutiv te KOKSH 2017-2021

Komiteti Ekzekutiv i KOKSH, ne baze te nenit 18 te Statutit te KOKSH perbehet nga Presidenti, Zv. Presidenti, Mbajtesi i Thesarit dhe 8 (tete) anetare te cilet zgjidhen nga Asambleja e Pergjithshme e KOKSH. Te zgjedhurit ne Asamblene e 20-te te Pergjithshme Zgjedhore te KOKSH, mbajtur me date 30 Qershor 2017, jane si me poshte: […]

Historik i shkurter i KOKSH

Komiteti Olimpik Kombëtar Shqipëtar  është themeluar në vitin 1958 dhe është njohur nga Komiteti Olimpik Ndërkombëtar  në vitin 1959. Gjatë viteve 1958 – 1989 Komiteti Olimpik Kombëtar Shqiptar ka funksionuar nën emrin “Komiteti i Këshillit të Përgjithshëm të BFSSH” (Bashkimi i Fiskulturistëve dhe Sportistëve të Shqipërisë), i cili përmblidhte në vetvete të gjitha Federatat Kombëtare […]

Roli dhe Misioni

ROLI DHE MISIONI I KOMITETIT OLIMPIK KOMBETAR  SHQIPTAR KOKSH është një organizatë sportive Kombëtare e pavarur, pa qëllim fitimi, e organizuar mbi bazën e parimeve të Kartës Olimpike, dhe që funksionon sipas statutit të tij. KOKSH është organizatë që i takon Lëvizjes Olimpike dhe angazhohet plotësisht të respektojë Kartën Olimpike dhe Kodin Antidoping të Lëvizjes […]